ตัวอย่างวิธีคานวณค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์ใหม่

1. ค่าพัฒนาสูตรใหม่ 3,500 บาท/สูตร/เซ็ต (1 เซ็ต ส่งปรับแก้ได้ 3 ครั้ง)
การพัฒนาสูตร หมายถึง การพัฒนาสูตรตารับเครื่องสาอางสูตรใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
(ประเมินระยะเวลาโดยรวมในขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1-3 เดือน ระยะเวลาในการพัฒนาขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทางลูกค้าทดลองใช้ด้วย หลังจากที่ลูกค้าแจ้งผลการทดสอบแต่ละครั้ง หากมีการให้แก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติมใดๆในสูตรทางบริษัทจะส่งตัวอย่างรอบใหม่ ที่ได้รับการปรับแล้ว ส่งให้ภายใน 1-2 สัปดาห์/ครั้ง กรณีที่มีวัตถุดิบอยู่ในคลังของบริษัท )

2. ยื่นจดแจ้ง ( 15 – 30 วัน หรืออาจใช้เวลามากกว่านั้น ตามลาดับคิว หรือหากมีการชี้แนะแก้ไขจากหน่วยงานองค์การอาหารและยาก็จะใช้เวลามากขึ้น จนกว่าจะอนุมัติ)
2.1 จดแจ้งเครื่องสาอางเดี่ยว : 2,500 บาท/สูตร
2.2 จดแจ้งเครื่องสาอางชุดเซต : 2,500 บาท/เซ็ต

3. ผลิตและบรรจุ ( 1-2 เดือน โดยประมาณกรณีวัตถุดิบทุกตัวไม่ต้องรอนาเข้าจากต่างประเทศ)
3.1 ผลิต ไม่คิดค่าแรง แต่จะคิดเป็นราคาครีม xบาท/kg (ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณที่ผลิตด้วย)
3.2 ค่าทาความสะอาดบรรจุภัณฑ์ 1 บาท/ชิ้น
3.3 ค่าบรรจุ 1 บาท/ชิ้น
3.4 ค่าติดฉลาก(ถ้ามี) 1 บาท/ชิ้น

4. งานออกแบบ
4.1 ค่าออกแบบโลโก้(สามารถนาไปจดลิขสิทธิ์ได้) 5,000 บาท (ปรับได้ 5 ครั้ง)
4.2 ค่าออกแบบฉลากและกล่อง (พร้อมรายละเอียดถูกต้องตามกฎหมายกาหนด จะเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ ก็ได้) 5,000 บาท (ปรับได้ 5 ครั้ง)

5. ค่าบรรจุภัณฑ์ ราคาขึ้นอยู่กับแบบ

หมายเหตุ
1. ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์, ค่าจดแจ้ง , ค่างานออกแบบ ลูกค้าจะเสียค่าใช้จ่ายในส่วนเหล่านี้เพียงครั้งแรกเท่านั้น
2. ลูกค้าสามารถเลือกให้บริษัท ทาเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ได้
3. หากลูกค้าตกลง จะต้องลงนามในสัญญาจ้างพัฒนาสูตรและต้องชาระในส่วนของค่าพัฒนาสูตร ก่อนเริ่มดาเนินงาน
4. ขั้นตอนการพัฒนาสูตร ไม่หมายรวมถึงขั้นตอนการผลิต หากลูกค้าพอใจในสูตรที่พัฒนาแล้ว จึงจะเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป โดยการผลิตจะต้องลงนามทาสัญญาร่วมกันอีก 1 ฉบับ
5. เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของสินค้าด้วย
บริษัท อมิที แลบโบราทอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
120/66 ม.3 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Amity Laboratory Co.,Ltd. E-mail : amity.lab@gmail.com
Tel. (+66)86 7365644
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0625556000225